Deel A - Cookies

Als u onze website bezoekt, kunnen wij cookies opslaan op uw computer. Cookies zorgen ervoor dat we u automatisch herkennen bij een volgend bezoek. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. Door het plaatsen van cookies kunnen we bepaalde gegevens van u onthouden zoals de instellingen van uw browser of uw voorkeur voor tekstgrootte op onze website. Deze voorkeursinstellingen zijn niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar gebruiken we om te bevorderen dat de informatie en voorlichting op onze website zo veel mogelijk relevant voor u is. De gegevens zijn echter nooit herleidbaar naar u als individueel persoon. Onze website maakt gebruik van third-party cookies die persoonsgegevens verzamelen voor de personalisering en gerichte marketing. Onderstaand staat precies welke cookies we gebruiken, welke partij onze leverancier is, wat ze doen en hoe lang we ze bewaren.

Naam cookie

Leverancier

Omschrijving

Bewaartermijn

prism_650410025

prism.app-us1.com

Ten behoeve van personalisering en gerichte marketing

29 dagen

YSC (.youtube.com)

youtube.com

Ten behoeve van statistiek omtrent welke video’s van YouTube de gebruiker heft gezien.

Tijdens de sessie

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Bepaalt de bandbreedte bij een bezoek aan pagina’s met vanuit YouTube geïntegreerde video’s.

179 dagen

U kunt in uw browser instellen dat u geen cookies accepteert. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

 

Deel B - Algemene Voorwaarden Coaching

 

Artikel 1: Definities

 1. Cliënt: degene die gebruikt maakt van een van de Diensten die de Opdrachtnemer aanbiedt.
 2. Diensten: Alle werkzaamheden die worden aangeboden door Opdrachtnemer in de ruimste zin des woords.
 3. Opdrachtgever: de persoon of instantie, die aan de Opdrachtnemer opdracht verleent tot het verrichten van Diensten.
 4. Opdrachtnemer: handelsnaam ‘Valentina Lepore’, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 86539213, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van Diensten, (toegang tot) Digitale inhoud en/of diensten op afstand (waaronder abonnementen op digitale fora aan Consumenten);
 5. Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
 6. Vertrouwelijke informatie: Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 7. De Opdrachtgever en de Cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.
 8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van de Opdrachtnemer ongeacht of voor de uitvoering door de Opdrachtnemer derden worden betrokken.
 9. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 10. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
 11. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

 1. Offertes van de Opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. 
 2. Offertes van de Opdrachtnemer ten aanzien van het aanbieden producten, (toegang tot) Digitale inhoud en/of diensten op afstand (waaronder abonnementen op digitale fora) aan Opdrachtgever zijn onderhavig aan de ‘Algemene voorwaarden webshop’ van Opdrachtnemer.
 3. Alle offertes en aanbiedingen van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend. Bevat een offerte geen datum dan is deze geldig tot 30 dagen na offertedatum.
 5. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtgever is bevestigd.
 6. Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor bedrijven exclusief BTW en voor particuliere Opdrachtgevers inclusief BTW alsmede exclusief reis- en andere onkosten die op verzoek van en ten behoeve van Opdrachtgever worden gemaakt.
 7. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 8. De Opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

 

Artikel 3: Totstandkoming en nakoming Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst tussen door de Opdrachtnemer en een Opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding.
 2. Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door de Opdrachtnemer uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een digitaal door Opdrachtnemer gestuurde offerte.
 3. De Overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen Overeenkomstig de door de Opdrachtnemer uitgebrachte offerte, zodra met de feitelijke dienstverlening door de Opdrachtnemer een aanvang is gemaakt of indien een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk wordt bevestigd en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen 10 werkdagen, of als die termijn korter is, vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk wordt betwist.
 4. De met de Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst leidt voor de Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.
 5. De Opdrachtnemer is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, met de nodige zorgvuldigheid, Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 
 6. De Opdrachtnemer verricht haar Diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden.
 7. Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van de Opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te worden, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 
 8. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
 9. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

 

Artikel 4: Informatieverstrekking en de verwerking van persoonsgegevens

 1. Voor het uitbrengen van een offerte en de aanvang van de dienstverlening is het noodzakelijk dat de Opdrachtnemer beschikt over de naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres van de Opdrachtgever c.q. Cliënt. Opdrachtgever c.q. Cliënt worden in dit kader aangemerkt als betrokkene op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Betrokkene geeft Opdrachtnemer toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken in de administratie t.b.v. het uitvoeren van de overeenkomst en het aanbieden van aanpalende dienstverlening of goederen. Indien zich na het tot stand komen van de Overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van betrokkene, dan dient dit aan de Opdrachtnemer doorgegeven te worden. 
 2. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de betrokkene vanwege onjuiste (adres)gegevens.
 4. Gedurende de dienstverlening kunnen mogelijke persoonlijke en prudente gegevens (waaronder bijzondere persoonsgegevens) worden uitgewisseld tussen Opdrachtgever en betrokkene. Betrokkene heeft in dat geval de Opdrachtnemer expliciete toestemming deze gegevens met, voor zo ver van toepassing inachtneming van de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), te verwerken in dienst administratie voor zo ver noodzakelijk voor een goede dienstverlening.
 1. De door betrokkene verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend voor het doel bestemd waarvoor ze zijn overgedragen en afgegeven. Het gaat hierbij om gegevens waarmee de Opdrachtnemer de opdracht kan uitvoeren, gegevens waarmee Opdrachtnemer de financiële administratie kan voeren en gegevens waarmee de Opdrachtnemer contact kan leggen met de Opdrachtgever.
 2. Betrokkene kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens.
 3. De Opdrachtnemer behandelt alle informatie over individuele Cliënten vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Uitsluitend in noodgevallen waarbij het leven van de Cliënt zelf of van anderen in gevaar is of dreigt te raken of met uitdrukkelijke toestemming van de Cliënt, kan hiervan worden afgeweken. De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting ook wordt nageleefd door eventueel bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden.
 1. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met de betrokkene is afgesproken.

 

Artikel 5: Tarieven en honorarium

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

 

Artikel 6: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door de Opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen termijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De Opdrachtgever is dan de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever alsmede wettelijke rente aan de Opdrachtnemer verschuldigd. In dat geval kan de Opdrachtnemer besluiten om de dienstverlening aan de Opdrachtgever op te schorten dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de Overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen. 
 3. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 6. Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Opdrachtgever degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van de Opdrachtnemer. 

 

Artikel 7: Annulering/beëindiging van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een coachsessie, coachtraject, workshop, training of abonnement te annuleren of deelname van een Opdrachtgever of Cliënt te weigeren, dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.
 2. Annulering door de Opdrachtgever kan tot 6 weken voor aanvang van een coachtraject, workshop of training kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de Opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het coachtraject, de coachsessie, workshop of training te voldoen.
 3. Ingeval de Opdrachtgever dan wel de Cliënt, na aanvang van het coachtraject of training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 4. Een individuele coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Opdrachtnemer streeft ernaar afspraken altijd door te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging binnen 24 uur is Opdrachtnemer gerechtigd de eerder overeengekomen prijs in rekening te brengen.
 5. De Opdrachtnemer heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, waaronder begrepen de in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de Opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt. 

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid en risico

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever c.q. Cliënt ontstaan als gevolg van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. 
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 3. Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht met een maximum van € 1.000,-. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. Cliënt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer of haar ondergeschikten.
 5. Indien door of in verband met het verrichten van Diensten door de Opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat de Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

 

Artikel 9: Overmacht

De Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. De Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Werkzaamheden die door de Opdrachtnemer zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan de Opdrachtgever gefactureerd worden.

 

Artikel 10: Intellectueel eigendom en gebruikersrecht

 1. Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de Opdrachtnemer. Alle door de Opdrachtnemer geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, berekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan Opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de Overeenkomst verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen Vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers.

 

Artikel 11: Klachtenregeling

Eventuele klachten over door de Opdrachtnemer geleverde Diensten dienen binnen 15 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. 

 

Artikel 12: Slotbepalingen

 1. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 2. Op de Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever c.q. Cliënt een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 4. Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.
 5. Deze voorwaarden blijven van kracht indien de Opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

 

 

 

 

Deel C - Algemene Voorwaarden Webshop

 

Artikel 1: Definities

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Consument producten, Digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een Overeenkomst op afstand en deze zaken, Digitale inhoud en/of diensten door de Ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Ondernemer;
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of Digitale inhoud gedurende een bepaalde periode, niet zijnde coaching;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: handelsnaam ‘Valentina Lepore’, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 86539213, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van Diensten, (toegang tot) Digitale inhoud en/of diensten op afstand (waaronder abonnementen op digitale fora aan Consumenten;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, Digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: het Europese Modelformulier voor herroeping zoals opgenomen in Bijlage A;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 1. Vertrouwelijke informatie: Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Consument is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument, met uitzondering van de dienstverlening in het kader van coaching.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Ondernemer voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 3: Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, Digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of Digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 4: De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of Digitale inhoud aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of Digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • indien de Consument een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 5: Informatieverstrekking en de verwerking van persoonsgegevens

 1. Voor het uitbrengen van een offerte en de aanvang van de levering is het noodzakelijk dat de Ondernemer beschikt over de naam, adres, woonplaats en e-mailadres van de Consument. Consument worden in dit kader aangemerkt als betrokkene op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Betrokkene geeft Ondernemer toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken in de administratie t.b.v. het uitvoeren van de overeenkomst en het aanbieden van aanpalende dienstverlening of goederen. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van betrokkene, dan dient dit aan de Ondernemer doorgegeven te worden. 
 2. De Ondernemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de betrokkene vanwege onjuiste (adres)gegevens.
 3. Gedurende de dienstverlening kunnen mogelijke persoonlijke en prudente gegevens (waaronder bijzondere persoonsgegevens) worden uitgewisseld tussen Ondernemer en betrokkene. Betrokkene heeft in dat geval de Ondernemer expliciete toestemming deze gegevens met, voor zo ver van toepassing inachtneming van de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), te verwerken in dienst administratie voor zo ver noodzakelijk voor een goede levering.
 1. De door betrokkene verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend voor het doel bestemd waarvoor ze zijn overgedragen en afgegeven. Het gaat hierbij om gegevens waarmee de Ondernemer de levering kan uitvoeren, gegevens waarmee Ondernemer de financiële administratie kan voeren en gegevens waarmee de Ondernemer contact kan leggen met de Consument.
 2. Betrokkene kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens.
 1. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de levering, zijnde de bewaartermijn inzake de boekhoudkundige bewaarplicht van zeven jaar.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht bij producten

 1. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een Bedenktijd van 14 Dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Ondernemer mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht bij Digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd of Abonnementen

 1. De Consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van Digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 Dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De Consument kan een abonnement op het forum gedurende 14 Dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Daarna is een opzegtermijn van één kalendermaand van toepassing. De Ondernemer mag de Consument vragen naar de reden van herroeping op opzegging, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 1. De in lid 3 genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Artikel 8: Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd

 1. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 9: Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

 1. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 Dagen vanaf de Dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. Dit hoeft niet als de Ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.
 3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de Ondernemer niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als de Ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. De Consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde Digitale inhoud, indien:
  • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de Bedenktijd;
  • hij niet heeft erkend zijn Herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  • de Ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de Consument te bevestigen.
 7. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle Aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 10: Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping

 1. Als de Ondernemer de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De Ondernemer vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door de Ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 Dagen volgend op de Dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij de Ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 11: De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de Dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12: Nakoming overeenkomst en extra garantie

De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

Artikel 13: Levering en uitvoering

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 Dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14: Abonnementen: duur, opzegging en verlenging

 1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten (zijnde abonnementen), te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De Consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De Consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 6. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van Dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
 7. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15: Betaling

 1. De door de Consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan voorafgaand aan de verstrekking van de producten en/of diensten aan de Consument.
 2. De door de Consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na verlenging van Diensten (waaronder ook abonnementen).
 3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
 4. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Ondernemer is gewezen op de te late betaling en de Ondernemer de Consument een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-Dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De Ondernemer kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16: Intellectueel eigendom en gebruikersrecht producten en diensten

 1. Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de Ondernemer of de rechthebbende van de door hem aangeboden producten of diensten. Alle door de Ondernemer verstrekte producten en diensten, waaronder ook digitale content, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Consument en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de Ondernemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan Consument ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 2. Ondernemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de Overeenkomst op afstand verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen Vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Consumenten.

 

Artikel 17: Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer.
 2. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De Consument dient de Ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

 

Artikel 18: Slotbepalingen

 1. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen de Ondernemer en de Consument in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 2. Op de Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Indien Ondernemer en de Consument een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 4. Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Ondernemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.
 5. Deze voorwaarden blijven van kracht indien de Ondernemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.